Из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прослеђен је допис из Министарства здравља у циљу што шире информисаности борачких удружења

Званично саопштење Министарства здравља, а које се може пронаћи и на њиховој званичној интернет презентацији НА ОВОЈ ВЕЗИ.

Оверене здравствене легитимације свим осигураницима са статусом борца и њиховим породицама

Осигураници који су стекли статус борца у ратовима од 1990. до 1999. године и имају борачку легитимацију или решење о признатом статусу борца, сада могу да овере своју здравствену легитимацију без потврде о плаћеном порезу и другим измиреним обавезама према држави.

Законом о изменама и допунама закона о здравственом осигурању („Сл.гл.РС“, бр. 92/23) који је у примени од 4. новембра 2023. године прописано је да осигурано лице коме је утврђен статус борца у складу са прописима којима се уређује заштита бораца, као и чланови породице тог лица који су осигурани преко тог лица, имају право на здравствену заштиту и право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите, без обзира да ли је уплаћен доспели допринос за здравствено осигурање.

То значи да наведена лица могу да користе здравствену заштиту, иако им картица здравственог осигурања (здравствена књижица) није оверена. Једини доказ који морају приложити приликом коришћења овог права је исправа/документ којим се доказује статус борца.

У случају коришћења права на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите,  захтев за накнаду трошкова превоза се подноси надлежној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Уз захтев се подноси уредно попуњена потврда о потреби путовања (попуњавају изабрани лекар и здравствена установа у којој је пружена здравствена заштита), као и превозна карта или доказ о цени превоза.

Министарство здравља је, са овим новим законским решењима, упознало и РФЗО (ради несметане овере картица здравственог осигурања) и све здравствене установе (ради пружања здравствене заштите).

Категорије: Информације